Πιστοποίηση ISO 9001

Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως πρότυπο που περιγράφει τις διεθνώς αποδεκτές προδιαγραφές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας υπηρεσιών. Για την αναβάθμιση των υπηρεσιών και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων κρίνεται πλέον αναγκαία η εφαρμογή του προτύπου Ποιότητας ISO 9001:2008, ώστε να γίνει μια γενική αναφορά στην έννοια της ποιότητας και ειδικότερα στο τι ορίζεται ποιότητα στο ξενοδοχειακό – τουριστικό προϊόν.

Η ανάπτυξη και η εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σε ξενοδοχειακές μονάδες σύμφωνα με το ISO 9001 αποτελεί απόδειξη της προσπάθειας του οργανισμού να αυξήσει την ικανοποίηση των πελατών, συμπεριλαμβάνοντας διεργασίες για τη συνεχή βελτίωσή του και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των πελατών.

Η διοίκηση αυτών των διεργασιών καθώς και η διαχείριση των διασυνδέσεων μεταξύ τους μπορεί να ονομαστεί Διοίκηση Διεργασιών (Process Management). Το πρότυπο ISO 9001 προτείνει και παρουσιάζει ένα μοντέλο διασύνδεσης των διεργασιών όπως αυτές περιγράφονται στις απαιτήσεις του. Ο πελάτης διαδραματίζει έναν κρίσιμο ρόλο καθώς οι απαιτήσεις του (customer requirements) αποτελούν την μοναδική εισροή (input) στο Σύστημα Διοίκησης Ποιότητας. Επίσης, το αποτέλεσμα των διεργασιών (output) αξιολογείται μέσω της αξιολόγησης των πληροφοριών σχετικά με την ικανοποίηση των πελατών (customer satisfaction).

Η υλοποίηση (παραγωγή, παροχή) των προϊόντων και των υπηρεσιών, γίνεται μέσω των τεσσάρων γενικών διεργασιών, του ISO 9001:2008:

 • Ευθύνες της Διοίκησης – Management Responsibilities
 • Διαχείριση Πόρων – Resource Management
 • Υλοποίηση Προϊόντων – Product Realization
 • Μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση – Measurement, Analysis and Improvement

Τα οφέλη από την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 είναι:

 • Η αύξηση της ικανοποίησης των πελατών
 • Η δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
 • Η βελτίωση της επιχειρηματικής επίδοσης
 • Η προσέλκυση επενδύσεων
 • Η βελτίωση της εικόνας του οργανισμού
 • Η μείωση του λειτουργικού κόστους και η εξοικονόμηση πόρων
 • Η ενθάρρυνση της εσωτερικής επικοινωνίας
 • Η αύξηση της ικανοποίησης του προσωπικού και η μεγαλύτερη ανάληψη ευθυνών

Η πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 σε μια ξενοδοχειακή μονάδα, δεν είναι υποχρεωτική για την κατάταξη μονάδας σε οποιαδήποτε κατηγορία (αστέρια/κλειδιά). Ωστόσο, η τήρηση ενός τέτοιου συστήματος, οδηγεί στην κάλυψη του αντίστοιχου προαιρετικού κριτηρίου σύμφωνα με την Υ.Α. αρ. 216 (ΦΕΚ 10/Β – 09/01/2015) για Ξενοδοχεία και των Υ.Α. αρ. 21185 (ΦΕΚ 2840/Β-22/10/2014) και Απόφαση (ΦΕΚ 69/Β-16/01/2015) για Ε.Ε.Δ.Δ.
*Τονίζουμε ότι ,η εγκατάσταση και πιστοποίηση ενός τέτοιου Συστήματος, πριμοδοτείται με 100 μόρια στα Ξενοδοχεία και με 150 μόρια στα Ε.Ε.Δ.Δ.

Φόρμα Επικοινωνίας

Δωδεκανησιακά Εργαστήρια

H σύγχρονη μικροβιολογική και χημική ανάλυση στα Δωδεκάνησα

Φόρμα Επικοινωνίας