Πιστοποίηση ISO 45001:2018

Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας Προσωπικού Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων OHSAS/ ISO 45001:2018

Το πρότυπο ISO 45001:2018, εκδόθηκε τον Μάρτιο του 2018 και αντικαθιστά τα πρότυπα OHSAS 18001:2007 και ΕΛΟΤ  1801:2008. Αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΣΔΥΑΕ). Με την εφαρμογή του προτύπου OHSAS / ISO 45001:2018 οι Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, καθίστανται ικανές ώστε να ελέγχουν την επαγγελματική επικινδυνότητα και να βελτιώνουν την επίδοση τους. Ωστόσο, οι Ξενοδοχειακές μονάδες για να λειτουργούν βάση ενός ενιαίου ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης, το πρότυπο αυτό μπορεί να είναι συμβατό με άλλα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης, όπως το ISO 9001 και το ISO 14001.

Οι απαιτήσεις του προτύπου εστιάζουν κυρίως :

 • Στην αναγνώριση, αξιολόγηση και έλεγχο των κινδύνων
 • στα προγράμματα Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην εργασία
 • στην οργανωτική δομή των υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων
 • στην εκπαίδευση, την ενημέρωση και των ικανοτήτων του προσωπικού
 • στην επικοινωνία
 • στους λειτουργικούς ελέγχους
 • στην προετοιμασία και την ανταπόκριση έκτακτων καταστάσεων
 • στη μέτρηση, παρακολούθηση και την βελτίωση των επιδόσεων σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία

Τα οφέλη από την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας Προσωπικού Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων OHSAS /  ISO 45001:2018 είναι:

 • Μείωση των ατυχημάτων μέσω μιας συστηματικής προσέγγισης στην εκτίμηση της επικινδυνότητας και στη διαχείριση κινδύνων, που συμβάλλει στην παροχή ασφαλούς περιβάλλοντος στον χώρο της εργασίας.
 • βελτιωμένο ηθικό προσωπικού και μέσω αυτού αύξηση της παραγωγικότητας.
 • εξοικονόμηση πόρων από ασφαλιστικές διεκδικήσεις.
 • εξοικονόμηση πόρων από μειωμένα ασφάλιστρα.
 • Η μείωση των κινδύνων αφορά, εκτός των εργαζομένων, και τους πελάτες και το κοινό γενικότερα.

Η πιστοποίηση ενός Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας κατά OHSAS / ISO 45001:2018 δεν είναι υποχρεωτική. Η Πιστοποίηση με το πρότυπο αυτό, αποδεικνύει πως το τουριστικό κατάλυμα δίνει ιδιαίτερη σημασία σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας του προσωπικού του.

*Τέλος, η εγκατάσταση ενός τέτοιου Συστήματος, δεν πριμοδοτείται ούτε στα Ξενοδοχεία, ούτε στα Ε.Ε.Δ.Δ (αν και αυτό ενδέχεται να αλλάξει στο επόμενο διάστημα).

Φόρμα Επικοινωνίας

Δωδεκανησιακά Εργαστήρια

H σύγχρονη μικροβιολογική και χημική ανάλυση στα Δωδεκάνησα

Φόρμα Επικοινωνίας