Πιστοποίηση ISO 22000

Το ISO 22000:2005 είναι ένα πρότυπο το οποίο εκπονήθηκε από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) και προδιαγράφει τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην αλυσίδα των τροφίμων ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των προϊόντων τους από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση. Σκοπός του προτύπου είναι η διασφάλιση της ασφάλειας τροφίμων, και αποσκοπεί στην δημιουργία ασφαλών προϊόντων διατροφής για την υγεία του καταναλωτή. Το Σύστημα μπορεί να εφαρμοστεί σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και των ειδών διατροφής.

Η εγκατάσταση του προτύπου ISO 22000:2005 σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, έχει σαν σκοπό την ασφαλή επεξεργασία και παραγωγή τροφίμων στις κουζίνες των εστιατορίων τους.

Το σημαντικότερο κομμάτι ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ) είναι η εφαρμογή των 7 αρχών του HACCP, σε συνδυασμό με τα προαπαιτούμενα προγράμματα και ένα κατάλληλο πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού. Με το ΣΔΑΤ το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, αναπτύσσει σύγχρονες πρακτικές που επιτρέπουν τη διασφάλιση της ποιότητας και την ασφάλεια των τροφίμων σε όλη τη διαδρομή τους από την αρχική επιλογή και παραλαβή των α΄υλών από αξιόπιστους προμηθευτές, μέχρι την παράθεση των έτοιμων γευμάτων στον μπουφέ του ξενοδοχείου για τους πελάτες τους.

Μια Ξενοδοχειακή Υπηρεσία που είναι πιστοποιημένη κατά ISO 22000:2005 αποκτά τη δυνατότητα:

  • Να αποδείξει την ικανότητά της στη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων και στον έλεγχο των κινδύνων με σκοπό την παροχή προϊόντων που σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση, είναι ασφαλή για τον καταναλωτή – πελάτη
  • Να τεκμηριώνει τη συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις για τη ασφάλεια τροφίμων
  • Να γνωστοποιεί αποτελεσματικά τα δεδομένα για τα θέματα ασφάλειας τροφίμων στους προμηθευτές, στους πελάτες και στα ενδιαφερόμενα μέρη
  • Να διασφαλίζει ότι εφαρμόζεται η δεδηλωμένη πολιτική ασφάλειας τροφίμων

Τα οφέλη από την εφαρμογή ενός ΣΔΑΤ κατά ISO 22000 είναι μεταξύ άλλων:

  • Η αύξηση του επιπέδου ασφάλειας των τροφίμων
  • Η δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
  • Η διαχείριση του επιχειρηματικού ρίσκου
  • Η προσέλκυση επενδύσεων
  • Η βελτίωση της εικόνας του οργανισμού
  • Η μείωση του λειτουργικού κόστους και η εξοικονόμηση πόρων

Η πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων κατά ISO 22000 δεν είναι υποχρεωτική για την κατάταξη μονάδας σε οποιαδήποτε κατηγορία (αστέρια). Ωστόσο, η τήρηση ενός τέτοιου συστήματος, οδηγεί στην κάλυψη του αντίστοιχου προαιρετικού κριτηρίου σύμφωνα με την Υ.Α. αρ. 216 (ΦΕΚ 10/Β – 09/01/2015) για Ξενοδοχεία. Σε κάθε περίπτωση όμως, αξίζει να τονιστεί ότι ένα σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων κατά ISO 22000 αποτελεί ένα υπερσύνολο μίας μελέτης HACCP η οποία πρέπει να υφίσταται και να λειτουργεί σε κάθε κατάστημα μαζικής εστίασης.,

*Τονίζουμε ότι, η εγκατάσταση ενός τέτοιου Συστήματος, πριμοδοτείται με 200 μόρια (στα Ξενοδοχεία). Δεν υπάρχει ανάλογη πριμοδότηση για Ε.Ε.Δ.Δ.

Φόρμα Επικοινωνίας

Δωδεκανησιακά Εργαστήρια

H σύγχρονη μικροβιολογική και χημική ανάλυση στα Δωδεκάνησα

Φόρμα Επικοινωνίας