Πιστοποίηση ISO 14001

Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001 είναι το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως πρότυπο διαχείρισης του περιβάλλοντος, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί από οποιονδήποτε οργανισμό ενδιαφέρεται να βελτιώσει την περιβαλλοντική του επίδοση, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα στον οποίον δραστηριοποιείται. Ωστόσο, σε μια επιχείρηση καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με τη συνέργεια του συγκεκριμένου προτύπου με το ISO 9001.

Η εφαρμογή του προτύπου ISO 14001:2004 στις Ξενοδοχειακές υπηρεσίες, αποσκοπεί στον εντοπισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλούνται στην επιχείρηση και την λήψη μέτρων παρακολούθησης για την μείωσή τους. Πιο συγκεκριμένα, αποτελεί βασικό μέσο αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών τους ζητημάτων και μια απόδειξη της περιβαλλοντικής τους ευαισθητοποίησης.

Τα οφέλη από την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 14001 είναι:

  • Η βελτίωση της εικόνας του οργανισμού
  • Μεγαλύτερη Ασφάλεια λειτουργίας
  • Η δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
  • Η βελτίωση της επιχειρηματικής επίδοσης
  • Η προσέλκυση επενδύσεων
  • Η μείωση του λειτουργικού κόστους
  • Η εξοικονόμηση πόρων
  • Η τήρηση της περίπλοκης περιβαλλοντικής νομοθεσίας
  • Η αύξηση της γνώσης και εμπειρίας των στελεχών της επιχείρησης

Η πιστοποίηση ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001 δεν είναι υποχρεωτική για την κατάταξη μονάδας σε οποιαδήποτε κατηγορία (αστέρια/κλειδιά). Ωστόσο, η τήρηση ενός τέτοιου συστήματος, οδηγεί στην κάλυψη του αντίστοιχου προαιρετικού κριτηρίου σύμφωνα με την Υ.Α. αρ. 216 (ΦΕΚ 10/Β – 09/01/2015) για Ξενοδοχεία και των Υ.Α. αρ. 21185 (ΦΕΚ 2840/Β-22/10/2014) και Απόφαση (ΦΕΚ 69/Β-16/01/2015) για Ε.Ε.Δ.Δ. Αποτελεί ένα εξαιρετικό όπλο marketing, καθώς με την προσθήκη του από ένα τουριστικό κατάλυμα, αποδεικνύεται έμπρακτα ο «Πράσινος» προσανατολισμός αυτού.

*Τονίζουμε ότι, η εγκατάσταση ενός τέτοιου Συστήματος, πριμοδοτείται με 200 μόρια (στα Ξενοδοχεία) και με 150 μόρια (στα Ε.Ε.Δ.Δ).

Φόρμα Επικοινωνίας

Δωδεκανησιακά Εργαστήρια

H σύγχρονη μικροβιολογική και χημική ανάλυση στα Δωδεκάνησα

Φόρμα Επικοινωνίας