Δωδεκανησιακά Εργαστήρια

Το εργαστήριο βρίσκεται στην Ιαλυσό της Ρόδου, στην οδό Ιερού Λόχου 24 και  ιδρύθηκε την 15/11/2017 ως Εργαστήριο Χημικών και Μικροβιολογικών Αναλύσεων με Αρ. ΓΕΜΗ 144534520000

Χρησιμοποιώντας πρότυπες επικυρωμένες μεθόδους διενεργούνται

Α) Φυσικοχημικές δοκιμές

Νερά (Πόσιμα, Κολυμβητικών Δεξαμενών*, Επιφανειακά – Υπόγεια, Απόβλητα), Τρόφιμα

Β) Μικροβιολογικές δοκιμές

Νερά (Πόσιμα, Κολυμβητικών Δεξαμενών*, Επιφανειακά – Υπόγεια, Απόβλητα), Τρόφιμα

Στο πλαίσιο αυτό:

  1. Η διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι στο εργαστήριο διακατέχονται από καλή επαγγελματική πρακτική κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
  2. Η παροχή υπηρεσιών του Εργαστηρίου, όπως απορρέουν από τη σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία (νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις) διαρθρώνεται έτσι ώστε να ικανοποιούνται πλήρως οι απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025.
  3. Το εργαστήριο επιλέγει και χρησιμοποιεί αξιόπιστο εξοπλισμό και πρότυπα, κατάλληλες και επικυρωμένες μεθόδους και αναπτύσσει εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους, ώστε να παρέχει όσο το δυνατό πιο αξιόπιστα αποτελέσματα δοκιμών. Βάσει των δηλωμένων μεθόδων ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών του.
  4. Η διοίκηση καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι εργαζόμενοι στο εργαστήριο να έχουν επίγνωση της χρησιμότητας και της σπουδαιότητας των ενεργειών τους και του τρόπου με τον οποίο συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων που θέτει το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025.
  5. Στους εργαζόμενους στο Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας του Εργαστηρίου, παρέχεται η κατάλληλη εκπαίδευση στο αντικείμενο που τους έχει ανατεθεί και ενημέρωση σχετικά με την τεκμηρίωση για την ποιότητα.
  6. Το εργαστήριο επιδιώκει τη στενή συνεργασία με τους συναλλασσόμενους, τους συνεργαζόμενους φορείς και αρχές, ώστε να ικανοποιούνται τα αιτήματά τους, να βελτιώνεται η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει και να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των στοιχείων που αφορούν στη μεταξύ τους συναλλαγή. Η κατανόηση των απαιτήσεων των συναλλασσόμενων και των συνεργαζόμενων φορέων και η εφαρμογή της νομοθεσίας που ισχύει σε κάθε περίπτωση αποτελούν πρωταρχικά βήματα στην κατεύθυνση αυτή.

Κοινή προσπάθεια της διοίκησης και όλων των εργαζομένων στο εργαστήριο, είναι να εφαρμόζουν τις πολιτικές και τις διαδικασίες στην εργασία τους που καταγράφονται στο εγχειρίδιο ποιότητας και να αποβλέπουν στη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας ISO 17025:2017 με μεθοδικό και συστηματικό τρόπο. (δείκτες-στόχοι-μηχανισμοί υλοποίησης) .

Η διοίκηση του Εργαστηρίου γνωστοποιεί στα στελέχη της τα οποία σχετίζονται με τις λειτουργίες του Εργαστηρίου, τη σπουδαιότητα της ικανοποίησης των καταστατικών και των ρυθμιστικών διατάξεων που αφορούν στους πελάτες του Εργαστηρίου.

Η διοίκηση του Εργαστηρίου δεσμεύεται να προσδιορίζει τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιούνται, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής υλοποίηση της πολιτικής και των διαδικασιών του Εργαστηρίου και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025.

Η διοίκηση του Εργαστηρίου δεσμεύεται να εξασφαλίζει την ακεραιότητα του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας και της συνεχούς συμμόρφωσής του με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 και τους Κανονισμούς Διαπίστευσης του Ε.ΣΥ.Δ., στις περιπτώσεις που σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται αλλαγές στο Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας.

Στο πλαίσιο της παραπάνω δέσμευσης εντάσσεται και η απασχόληση στο εργαστήριο έμπειρου, ικανού και καλά ενημερωμένου προσωπικού σε θέματα διαχείρισης ποιότητας που αποτελείτε από :

  • Χημικό
  • Κτηνίατρο
  • Γεωπόνο
  • Βιολόγο
  • Διατροφολόγο
  • Ιχθυολόγο

Στοιχεία εταιρίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ : 15/11/2017
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ : 3 ΕΤΗ
ΑΦΜ: 800902661
ΑΡ. ΓΕΜΗ 144534520000
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ:
ΑΧΛΑΔΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΦΜ 136108427)

Δωδεκανησιακά Εργαστήρια

H σύγχρονη μικροβιολογική και χημική ανάλυση στα Δωδεκάνησα

Φόρμα Επικοινωνίας