Ενημερωτικό Φυλλάδιο 12labs 2022

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Παράρτημα F1/6 του Πιστοποιητικού Αρ.1122-3

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Δοκιμών ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Ι.Κ.Ε.

Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/
Χρησιμοποιούμενες τεχνικές

Χημικές δοκιμές
Νερά Πόσιμα
1. Προσδιορισμός ηλεκτρικής αγωγιμότητας ISO 7888:1985
2. Προσδιορισμός pH ISO 10523:2008
3. Προσδιορισμός νιτρικών ιόντων LCK 339HACH LANGE
4. Προσδιορισμός ιόντων αμμωνίου LCK 304HACH LANGE
5. Προσδιορισμός ελεύθερου (υπολειμματικού) και ολικού χλωρίου Μ.8021, 8167 HACH LANGE,

Νερά Κολυμβητικών Δεξαμενών
1. Προσδιορισμός ηλεκτρικής αγωγιμότητας ISO 7888:1985
2. Προσδιορισμός pH ISO 10523:2008
3. Προσδιορισμός ελεύθερου (υπολειμματικού) και ολικού χλωρίου. Μ.8021, 8167 HACH LANGE

Λύματα
1. Προσδιορισμός χημικά απαιτούμενου οξυγόνου COD LCK 114-LCK 314HACH LANGE
2. Προσδιορισμός pH ISO 10523:2008
3. Προσδιορισμός ιόντων αμμωνίου LCK 304HACH LANGE
Μέλι
1. Προσδιορισμός Ενεργότητας Διαστάσης Εσωτερική μέθοδος UV-VIS βασισμένη στην μέθοδο Phadebas σύμφωνα με InternationalHoneyCommision 2009 (p.39-41 ) Κωδικός μεθόδου: LABiMX30

Μικροβιολογικές δοκιμές
Νερά πόσιμα, επιφανειακά, κολυμβητικών δεξαμενών
Νερά πόσιμα, επιφανειακά, κολυμβητικών δεξαμενών
(συν.) 1. Καταμέτρηση του συνόλου αεροβίων μικροοργανισμών στους 222οC και στους 362οC ISO 6222:1999
2. Ανίχνευση και καταμέτρηση ολικών κολοβακτηριδίων και E. coli ISO 9308-1:2014/amd1:2016
3. Ανίχνευση και καταμέτρηση εντεροκόκκων εντερικής προέλευσης ISO 7899-2:2000
4. Καταμέτρηση Clostridiumperfringens και σπορίων ISO 14189:2013
5. Ανίχνευση και καταμέτρηση Pseudomonasaeruginosa ISO 16266:2006
Τελικό υγρό λύμα απορροής από βιολογικό καθαρισμό
Kαταμέτρηση ολικών κολοβακτηριοειδών και E. coli. ISO 9308-1:2014
Νερά επιφανειακά, πόσιμα, κολύμβησης, περιβαλλοντικά δείγματα (νερά ψυκτικών μηχανημάτων )
Ανίχνευση και καταμέτρηση Legionella spp. ISO 11731:2017
Θαλασσινό νερό 1.Ανίχνευση και καταμέτρηση ολικών κολοβακτηριδίων και E. coli ISO 9308-1:2014/amd1:2016
2.Ανίχνευση και καταμέτρηση εντεροκόκκων εντερικής προέλευσης ISO 7899-2:2000
Τρόφιμα και ζωοτροφές 1.Καταμέτρησητης Listeria monocytogenes ISO 11290-2:2017
2.Ανίχνευσητης Listeria monocytogenes ISO 11290-1:2017
3.Ανίχνευση μη τύφο – παρατυφικών οροτύπων Salmonella ISO 6579-1:2017/Amd:2020
4. Ανίχνευση Salmonella spp VIDAS UP Salmonella (SPT) BioMerieux Πιστοποιητικό επικύρωσης AFNOR BIO/12/32-10/11
5. Ανίχνευση Listeria monocytogenes VIDASL. monocytogenesXpress (LMX) BioMerieux Πιστοποιητικό επικύρωσης AFNOR BIO/12/27-02/10
Περιττωματικά υλικά ζώων και Περιβαλλοντικά δείγματα σταδίων της πρωτογενούς παραγωγής Ανίχνευση της Salmonellaspp. (εκτός των
S.typhi και S. paratyphi) ISO 6579-1:2017/ Amd:2020
Περιβαλλοντικά δείγματα (επιφάνειες) από χώρους παραγωγής τροφίμων και χειρισμού τροφίμων
Ανίχνευση της Li steria monocytogenes ISO 11290-1:2017

Δειγματοληψία
Πόσιμο νερό δικτύου ύδρευσης, νερά γεωτρήσεων, θαλασσινά
1. Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων
ISO 5667-1:2020
ISO 5667-3:2018
ISO 5667-4:2016
ISO 5667-5:2006
ISO 5667-6:2014
ISO 5667-9:1992
ISO 5667-11:2009
ISO 5667-13:2011
ISO 5667-14:2014
2. Προσδιορισμός μικροοργανισμών
ISO 19458:2006
ISO 5667-1:2020
ISO 5667-5:2006
ISO 5667-6:2014
ISO 5667-9:1992
ISO 5667-13:2011
ISO 5667-14:2014

Τόπος αξιολόγησης : Μόνιμες Εγκαταστάσεις: Ιερού Λοχου 24, 85101, Ιαλυσσός Ροδος.
Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Αχλαδιώτης Ιωάννης, Γραμματική Φωτάκη, Ματθαίου Κατερίνα.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 25.04.2022.
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 1122-3, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι
την 24.04.2026.
ΕΣΥΔ Πιστοποιητικό