Με αφορμή την νέα Νομοθεσία, εγκύκλιο Δ1(δ)/ΓΠ οικ.1474/9.1.2019, οι υπεύθυνοι των ξενοδοχείων υποχρεούνται  για το νερό που κυκλοφορεί εντός του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης των τουριστικών εγκαταστάσεων (ξενοδοχείων) να  παρακολουθούν με  μικροβιολογική ανάλυση την Legionella.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα των αναλύσεων των δειγματοληψιών θα πρέπει να αποστέλλονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής των Περιφερειακών Ενοτήτων για ενημέρωση από τους υπεύθυνους των ξενοδοχείων . Η ελάχιστη συχνότητα  δειγματοληψίας και αναλύσεων  θα είναι μια ανά εξάμηνο ( 2 φορές ετησίως) και η ευθύνη για την δειγματοληψία και ανάλυση θα είναι των  «υπευθύνων κτιρίων ».

Το εργαστήριο μας, έχει διαπιστευτεί σύμφωνα με το πρότυπο 17025 , με αριθμό πιστοποιητικού 1122 και εκτελεί με διαπιστευμένες μεθόδους τις αναλύσεις που αναφέρονται στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Τα Δωδεκανησιακά Εργαστήρια ΙΚΕ αναλαμβάνουν:

•             Την διενέργεια των εργαστηριακών αναλύσεων στην Ρόδο.

•             Την Κοινοποίηση ως  Διαπιστευμένου Εργαστηρίου των 6μηνιαίων αποτελεσμάτων σας στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Δωδεκανήσου.   

  • Δειγματοληψία

Η δειγματοληψία θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας.

  • Ανάλυση στην Ρόδο των δειγμάτων σας.

Οι ίδιοι οι αναλυτές ( κτηνίατροι, γεωπόνοι, χημικοί)  σας διευκρινίζουν τα αποτελέσματα στην Ρόδο.

  • Υποστήριξη – Εκθέσεις Αποτελεσμάτων

Την έκδοση και την παράδοση των εκθέσεων αποτελεσμάτων , θα συνοδεύει η παροχή συμβουλών και προτάσεων. Υπάρχει πλήρης εχεμύθεια για τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων σας.

  • Υποστήριξη – Εκπαίδευση   

Το εργαστήριο μας προσφέρει σεμινάρια εκπαίδευσης στο προσωπικό σας. (Πρόληψη Λεγεωνέλλας).

  • Αποστολή Αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα θα αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή pdf, στο e-mail σας.  Ακόμα, υπάρχει η δυνατότητα παράδοσης των πρωτοτύπων εκθέσεων αποτελεσμάτων στο υπεύθυνο  της επιχείρησης σας.

  • Επικοινωνία με Υγειονομικές Υπηρεσίες και Κοινοποίηση αποτελεσμάτων σας.

Τα αποτελέσματα μπορούν να αποστέλλονται στις κρατικές αρχές εφόσον το αιτηθείτε με ευθύνη επιστήμονα του εργαστηρίου μας.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ-ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑΣ