Αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος

1.Κατάθεση διαγραμμάτων ροής για Αδειοδότηση Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017 – ΦΕΚ 2161/Β/23-6-2017 «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες Διατάξεις»

Με βάση το κεφάλαιο I, άρθρο 5, του ΦΕΚ 2161/ Τεύχος Β – 23/6/2017, όπου καθορίζονται οι γενικοί υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, κατατάσσονται σε τρία επίπεδα κινδύνου ανάλογα με τη φύση των διεργασιών, το μέγεθος αυτών και την κατηγορία πληθυσμού, με την απαιτούμενη ευελιξία όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 του Καν. 852/2004, εφαρμόζοντας αντίστοιχα τις αρχές του HACCP.

2. Αδειοτηση επισιτιστικών τμημάτων ξενοδοχείων

3. Καταταξη σε κατηγορίες ξενοδοχείων και υπολογισμός μοριοδότησης τους

4. Αδειοδότηση Ψυκτικών Θαλάμων, Μονάδων Κρέατος, Τυροκομείων κ.α. επιχειρήσεων αδειοδοτούμενων από την Κτηνιατρική Υπηρεσία

5. Αδειοδότηση μονάδων επεξεργασίας ελιάς, τυποποιητηρίων ελαιολάδου, ελαιοτριβείων κ.α επιχειρήσεων αδειοδοτούμενων από την Γεωπονική Υπηρεσία

Φόρμα Επικοινωνίας

Δωδεκανησιακά Εργαστήρια

H σύγχρονη μικροβιολογική και χημική ανάλυση στα Δωδεκάνησα

Φόρμα Επικοινωνίας